Vedtægter for Holbæk Tursejlerklub

 • 1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Holbæk Tursejlerklub.
Dens hjemsted er Holbæk Marina, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk.

 • 2 Klubbens formål

Det er klubbens formål at arbejde for at fremme interessen for fritidssejlads, at øge sikkerheden i forbindelse hermed, bl.a. ved undervisning, at arrangere fællesture og i øvrigt varetage medlemmernes interesser.

 • 3 Klubbens stander og logo

Klubbens stander er rød med 2 hvide tværgående vinkler og initialerne HT i rødt.
Klubbens logo er rundt med klubstander, sort anker og teksten Holbæk Tursejlerklub i rødt på hvid baggrund, omkranset af et tovværk i guld.

 • 4 Medlemskab af landsorganisationer

Klubben er medlem af Danske Tursejlere og er undergivet deres vedtægter og bestemmelser.

 • 5 Optagelse af medlemmer
 1. Som aktivt medlem kan optages enhver uberygtet mand/kvinde. Indmelding sker på havnekontoret, hvor der samtidig udleveres et eksemplar af klubbens vedtægter.
 2. Som passivt medlem kan optages enhver uberygtet mand/kvinde. Indmelding sker på havnekontoret.
  Passiv kontingent udgør halvt aktivt kontingent.
 • 6 Kontingent og indskud
 1. Kontingent og indskud fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 2. Ægtefælle eller samlever til et medlem kan opnå stemmeret ved at indbetale fuldt kontingent, men ikke indskud.
 3. Gyldig kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, kan af bestyrelsen udelukkes af klubben og må i så tilfælde, for atter at blive optaget som medlem, betale det skyldige kontingent samt nyt indskud.
 4. Bestyrelsen kan dog i tilfælde af et medlems sygdom, arbejdsløshed eller lign. give dispensation for dette. Medlemmer under uddannelse, efterlønsmodtagere og pensionister kan efter bestyrelsens bestemmelse få nedsat kontingent. Medlemmer, der er indmeldt i klubben efter den 1. august, betaler halvt kontingent i indmeldelsesåret.
 5. Bestyrelsen kan udnævne personer, der har ydet en særlig indsats, til æresmedlem. En sådan udnævnelse medfører fritagelse for kontingentbetaling.
 • 7 Udmeldelse – Eksklusion
 1. Udmeldelse skal ske på havnekontoret.
 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
 3. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
 4. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
 5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 16.
 6. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
 • 8 Ordinær generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af november måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 3. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller fuldmagt. Dog kan et medlem med stemmeret maksimalt stille med én fuldmagt. En ægtefælle/samlever kan med den anden ægtefælle/samlevers fuldmagt deltage i generalforsamlingen med én stemme.
 • 9 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Opgørelse af det antal stemmer, der er til stede ved generalforsamlingen.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Valg af formand eller kasserer.
 10. Valg af henholdsvis 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af 1. og 2. suppleant.
 12. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
 • 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.
 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 7, stk. 5 og 6, § 16 og § 17, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra ét stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
 3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
 • 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner, der er motiveret og i skriftlig form er begæret behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i

 • 8, stk. 2.
 • 12 Bestyrelse – valg
 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
 2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem og vælges for 2 år ad gan-gen af den ordinære generalforsamling, således at 2 medlemmer afgår det ene år og 3 medlemmer det andet år. I tilfælde af hele bestyrelsens afgang, vælges 3 nye medlemmer for 2 år og 2 for 1 år. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at de skiftevis er på valg.
 3. Genvalg kan finde sted.
 • 13 Konstituering – Tegningsret
 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 7, stk. 3. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
 4. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
 5. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.
 6. Bestyrelsen kan oprette en kassekredit eller optage et driftslån. Størrelsen af kassekreditten eller driftslånet må maximalt være på kr. 75.000,-.
 7. Formand og kasserer er kontingent frie.
 • 14 Regnskab
 1. Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
 2. Bestyrelsen skal inden den 31. oktober afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 30. september til revisorerne.
 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
 • 15 Revision

Revisorer skal hvert år i oktober gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 • 16 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • 17 Klubbens opløsning
 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
 4. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idealistiske, søsportslige formål.

Vedtægterne er besluttet på en stiftende generalforsamling den 7. december 1989.

Henning Tobiasen, Erik Rønne, Antoni Luciw, Peter Møller og Erik Petersen

Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger:

 • Ordinær generalforsamling den 25. februar 1999.
 • Ordinær generalforsamling den 24. februar 2000.
 • Ordinær generalforsamling den 22. februar 2001.
 • Ordinær generalforsamling den 23. november 2006.
 • Ordinær generalforsamling den 26. november 2008
 • Ordinær generalforsamling den 3. november 2013
 • Ordinær generalforsamling den 3. november 2016

Menu

Åbningstider

Klubben har ingen faste åbningstider. Hvis du har spørgsmål eller behov for at komme i kontakt med et medlem af bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os enten telefonisk eller via email.

Telefonnumre og email finder du under menuen Bestyrelsen.

Adresse:
Holbæk Tursejlerklub, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk

Materiale til hjemmesiden

Hvis du har indlæg eller anden information til hjemmesiden,

venligst send det til webmaster på mail: webmaster@holbaektursejlerklub.dk